fbpx
06 21489000 ron@slanknu.nl

Algemene voorwaarden

Voedingscoach en voedingscoaching

Algemene Voorwaarden Voedingscoach Slanknu
(Versie 01-08-20)

Artikel 1: Definities

 • Voedingscoach Slanknu, gevestigd te Soesterberg, KvK 68399103, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Dienstverlener. Dienstverlener is een gediplomeerde professional, die een gecertificeerde opleiding tot voedingscoach heeft gevolgd.
 • De Wederpartij van Dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die Dienstverlener Voedingscoach Slanknu opdracht geeft om diensten te verlenen.
 • Partijen zijn Dienstverlener en Opdrachtgever samen.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor Dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 4. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever of andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing voor derden die door Dienstverlener ingeschakeld zijn. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep doen op deze voorwaarden tegenover de Opdrachtgever.

Artikel 3: Praktijkvoering

 1. De duur van voedingscoaching sessies bedraagt minimaal 30 minuten per sessie. Bij overschrijding hiervan, zal per 15 minuten (50% van het vooraf vastgestelde sessie tarief) op basis van nacalculatie worden gefactureerd.
 2. Coachingsessies waarvan vooraf is vastgesteld dat deze 60 minuten duren wordt, bij overschrijding hiervan, per 15 minuten (25% van het vooraf vastgestelde sessie tarief) op basis van nacalculatie gefactureerd.
 3. De hoeveelheid benodigde sessies is afhankelijk van het vraagstuk / probleem / klacht / situatie. Opdrachtgever kan zelf vooraf aangeven of hij/zij van losse sessies gebruikmaakt, of dat er een vooraf vastgesteld aantal sessies is gewenst. (Lees: Pakketkeuze)
 4. In alle gevallen zal voor aanvang van het coaching traject een overeenkomst worden opgesteld.
 5. Er wordt geen uurtarief berekend, bij aanschaf van de zgn. E-Learning. Deze ebook serie zal door eenmalige voorafbetaling door Dienstverlener aan Opdrachtgever digitaal worden verstrekt.
 6. Opdrachtgever betaalt de E-Learning vooraf en geheel.
 7. Telefonische consults worden per 15 minuten berekend, met een minimum van € 15 per gesprek.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

Artikel 5: Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn exclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
  Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
 3. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dienstverlener, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien het consult langer dan het vooraf besproken tijdsuur in beslag neemt, is Opdrachtgever een opslag verschuldigd. Opdrachtnemer, maakt tijdig melding aan Opdrachtgever dat overschrijding van het vooraf besproken consultduur dreigt. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid om een eventuele overschrijding van het vooraf besproken consult te laten ingaan of niet. Zulks geldt ook voor de duur van deze overschrijding van de vooraf besproken consultduur. Deze opslag wordt als volg berekend:
  1. Consult 30 minuten: Per overschrijding van 10 minuten geldt een opslag van 35%. Deze opslag wordt berekend over het basis consulttarief. Er word door Opdrachtnemer altijd in blokken van 10 minuten gerekend, voor vaststelling van de evt. verschuldige opslag door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. De berekende opslag word, tezamen met het basis consulttarief bij Opdrachtgever in rekening gebracht
  2. Consult 60 minuten: Per overschrijding van 10 minuten geldt een opslag van 35%. Deze opslag wordt berekend over het basis consulttarief. Er word door Opdrachtnemer altijd in blokken van 10 minuten gerekend, voor vaststelling van de evt. verschuldige opslag door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. De berekende opslag word, tezamen met het basis consulttarief bij Opdrachtgever in rekening gebracht
  3. Pakketten 1 & 2: Per overschrijding van 15 minuten geldt een opslag van 35%. Deze opslag wordt berekend over het basis consulttarief. Er word door Opdrachtnemer altijd in blokken van 10 minuten gerekend, voor vaststelling van de evt. verschuldige opslag door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. De berekende opslag word achteraf bij Opdrachtgever in rekening gebracht middels nafacturatie.
 5. Opdrachtnemer ontvangt op sommige diensten/producten van Derden een affiliatie vergoeding. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte.

Artikel 6: Prijsindexering

 1. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Artikel 7: Betalingstermijn

 1. Voedingscoach Slanknu hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. Indien de Opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt dan is de Opdrachtgever rente verschuldigd over het factuurbedrag ten bedrage van de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
 3. Tevens komen ook alle verdere buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. ]
 4. De Opdrachtgever is in gebreke, bij iedere overschrijding van iedere overeengekomen termijn zonder dat daartoe door de Dienstverlener enige sommatie behoeft uit te gaan.

Artikel 8: Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar aan Dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, stuurt Dienstverlener de betreffende bescheiden terug.
 5. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honorarium voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9: Intrekking opdracht

 1. Het staat Opdrachtgever vrij om de opdracht aan Dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht het verschuldigde honorarium en de gemaakte onkosten van Dienstverlener te betalen.

Artikel 10: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door daarvoor gekwalificeerde derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat Dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 11: Wijzigingen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst tot dienstverlening aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Dienstverlener Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Wijzigingen in een opdracht dienen te allen tijde tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan de Dienstverlener doorgegeven te worden. Worden wijzigingen mondeling doorgegeven dan is het risico van de uitvoering voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Indien een wijziging van een opdracht een uitbreiding van het aantal te besteden uren tot gevolg heeft, zal het extra aantal te besteden uren tegen de dan overeengekomen tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dienstverlener zal naar aanleiding van de wijzigingen inzicht geven in de daarmee gepaard gaande tijdsoverschrijdingen, alsmede een schriftelijke bevestiging, of indien van toepassing een offerte, uitbrengen voor de daaraan verbonden meerkosten.
 7. Dienstverlener is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Dienstverlener de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

Artikel 12: Annuleringen

 1. Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk en aangetekend te geschieden.
  Afspraken afzeggen dient uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de geplande afspraak plaats te vinden. Zegt u een afspraak af later dan 24 uur van tevoren af, dan bent u gehouden aan het honorarium zoals vastgesteld in de overeenkomst.
 2. Indien de Opdrachtgever de overeengekomen dienstverlening gedeeltelijk of geheel wenst te annuleren, zullen beide partijen overleggen over een mogelijke vervanging van deze dienstverlening bijvoorbeeld op een andere datum, waardoor wederzijds zo min mogelijk schade en kosten ontstaan. Gemaakte afspraken zullen schriftelijk in een nieuwe overeenkomst door Dienstverlener vastgelegd worden. Schade voortvloeiend uit verplaatsing van de dienstverlening is voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Opschorting, staking en ontbinding

 1. De Dienstverlener is gerechtigd de verdere uitvoering van de dienstverlening op te schorten c.q. te staken, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt. Bovendien is de Dienstverlener gerechtigd de tussen hem en de Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de Dienstverlener gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 2. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarboven is de Dienstverlener alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de Dienstverlener gederfde inkomen.

Artikel 14: Overmacht (Force Majeur)

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, en die niet aan Dienstverlener zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien er voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Dienstverlener, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Dienstverlener, weersomstandigheden, faillissement accommodatie van de bijeenkomst, een algemeen gebrek aan voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Dienstverlener afhankelijk is, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, ziektes, epidemieën en/of quarantaines, overheidsmaatregelen en algemene vervoersproblemen.
 2. Indien Dienstverlener bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd betaling te vorderen voor de reeds geleverde diensten c.q. leverbare diensten, voor zover deze diensten zelfstandige waarde hebben.
 3. Indien zich een situatie als hierboven bedoeld voordoet, als gevolg waarvan Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, dan worden de verplichtingen opgeschort zolang Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Dienstverlener is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 5. In geval van overmacht heeft Dienstverlener het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses kan doen gelden.

Artikel 15: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Het slagen van het traject is in grote mate afhankelijk van de eigen inzet van Opdrachtgever. De Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar problemen.
 2. Van de Opdrachtgever wordt verwacht dat hij/zij open en actief meewerkt aan sessies, dat de Opdrachtgever zich houdt aan gemaakte afspraken en eventuele huiswerkopdrachten uitvoert. Open communicatie betekent ook dat de Opdrachtgever geen dubbele agenda hanteert.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de dienstverlening wordt uitgevoerd. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Dienstverlener niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, tijdig aan Dienstverlener te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de dienstverlening zijn betrokken.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Indien een bezwaar omtrent geleverde diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de Dienstverlener ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van de overeengekomen diensten. Tot verdere schadevergoeding is de Dienstverlener nimmer verplicht.
 2. De aansprakelijkheid van Dienstverlener voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de reeds gemaakte kosten ter zake van de geleverde diensten.
 3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernieling van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 4. De werkzaamheden die de Dienstverlener verricht zijn te allen tijde een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Opdrachtgever en niet tot bij de Opdrachtgever betrokken derden.
 5. Opdrachtnemer is geen arts of genezer, noch is zij daartoe gemachtigd. Opdrachtnemer geeft enkel advies en voorlichting aan Opdrachtgever met betrekking tot voeding en gezondheid in algemene zin. Opdrachtnemer accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de algehele gezondheid van Opdrachtgever in de breedste zin des woords.
 6. Bij twijfel over deelname danwel het opvolgen van het advies door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, dient Opdrachtgever zich te wenden tot haar eventueel behandelend, (huis)arts.
 7. Opdrachtnemer is niet verplicht zich te houden aan de Richtlijnen Goede Voeding, zoals vastgesteld door de Gezondheidsraad.
 8. Opdrachtnemer is vrij om informatie aan Opdrachtgever te verstrekken die, in sommige gevallen haaks staan op de Richtlijnen Goede Voeding, zoals vastgesteld door de Gezondheidsraad.
 9. Opdrachtnemer stelt, voor zover dit in haar macht ligt, onderhavig onderzoeksmateriaal ter beschikking, danwel verwijst zij naar Derden wie onderzoeken hebben verricht danwel hebben gepubliceerd of in beeld en/of video materiaal verwijzen aan deze onderzoeken of zulks presenteren.

Artikel 17: Inschakelen van derden

 1. De Dienstverlener heeft het recht de uitvoering van een opdracht en/of daarmee samenhangende werkzaamheden te laten uitvoeren door daarvoor gekwalificeerde derden.
 2. De Dienstverlener verplicht zich ertoe de Opdrachtgever deskundige begeleiding en ondersteuning te bieden. Dit houdt in dat de Opdrachtgever in elk stadium van het traject kan rekenen op adequate ondersteuning en dat, waar nodig, in overleg andere deskundigen worden ingeschakeld/doorverwijzing noodzakelijk kan zijn.

Artikel 18: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 19: Klachtplicht

 1. De Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichtte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval toe leiden, dat Dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 20: Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten hieruit voortvloeiend, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Dienstverlener. 

Artikel 21: Copyright/eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle ontwerpen, modellen, concepten, draaiboeken, tekeningen, schetsen, schema’s, monsters modellen, concepten, gereedschap, e.d. die door Dienstverlener worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek, eigendom van Dienstverlener en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever gebruikt worden.

Artikel 22: Zorgplicht en geheimhouding

 1. Dienstverlener heeft zowel een geheimhoudingsplicht als een meldplicht. Al hetgeen wordt besproken tijdens sessies is vertrouwelijk, tenzij de wet anders voorschrijft.
 2. Informatie wordt alleen aan anderen gegeven, indien de client daar schriftelijke toestemming toe verleent.
 3. Voedingscoach Slanknu behoudt wel het recht, om geanonimiseerd casussen te bespreken met bijvoorbeeld collega’s.
 4. Dienstverlener zal iedere opdracht met de gebruikelijke zorgvuldigheid en vakbekwaamheid uitvoeren.
 5. De Dienstverlener draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de Opdrachtgever verstrekte gegevens in het kader van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende Dienstverlener waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere Dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij/zij de genoemde informatie ook geheim houdt.
 7. De in het vierde lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die op het moment dat Opdrachtgever deze informatie ontvang al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. Waarvan Opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door Dienstverlener;
  3. Die Opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan Opdrachtgever te verstrekken;
  4. die door Opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht; de in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het beëindigen daarvan.

Artikel 23: Privacy

 1. Voedingscoach Slanknu verwerkt persoonsgegevens van cliënten of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de Privacyverklaring van Voedingscoach Slanknu wordt uiteen gezet, welke gegevens door Voedingscoach Slanknu worden verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd, op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op de website.

Artikel 24: Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze versie van de Algemene voorwaarden vervangt alle voorgaande versies.